Algemene voorwaarden

Vervoerovereenkomst - Algemene voorwaarden

Artikel 1. - Definities en toepassingsgebied
1.1. Staf Cars NV, Luikersteenweg 20, B- 3920 Lommel, hierna genoemd de vervoerder.
1.2. De opdrachtgever is de natuurlijke- of de rechtspersoon die de diensten van de vervoerder gebruikt. De vervoerder mag als opdrachtgever beschouwen elkeen die haar een opdracht toevertrouwt: in eigen naam
en voor eigen rekening of in eigen naam en voor andermans rekening, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, lasthebber, in
naam en voor rekening van een derde. Deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde wordt opdrachtgever op voorwaarde dat de naam en de overige relevante gegevens van deze tegelijkertijd met de
opdracht aan de vervoerder worden verstrekt.
1.3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst voor het vervoer van personen, tussen enerzijds de vervoerder die zich verbindt een dienst van ongeregeld vervoer uit te voeren door één of
meerdere autocars, met chauffeur(s) en anderzijds de opdrachtgever die deze dienst bestelt.
1.4. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijk door de twee partijen aanvaarde schriftelijke overeenkomst, worden enkel deze algemene voorwaarden aanvaard.
Artikel 2. - Aanvang van de vervoerovereenkomst
2.1. Bij de reservatie overhandigt de vervoerder een bestelbon aan de opdrachtgever.
2.2. De vervoerovereenkomst ontstaat op het ogenblik dat de opdrachtgever de geschreven bevestiging van de bestelling door de vervoerder ontvangt.
2.3. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.
2.4. Bij bestelling van een autocarreis voor rekening van derden zoals een vennootschap, groepering, vereniging, VZW, vriendengroep enz., is de fysische persoon die de bestelling plaatst hoofdelijk en ondeelbaar met
de door hem aangeduide derden, gehouden tot betaling. Evenzeer zal de fysische persoon die de bestelling heeft geplaatst hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn voor elke schade die door reizigers aan materiaal
van de autocaruitbater wordt aangericht.
Artikel 3. - Overdraagbaarheid van de vervoerovereenkomst
3.1. De opdrachtgever kan vóór het vertrek, de vervoerovereenkomst overdragen aan (een) derde(n), die moet(en) voldoen aan alle voorwaarden van de vervoerovereenkomst. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek
de vervoerder op de hoogte te brengen.
De overdrager en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de prijs en de kosten van de overdracht.
Artikel 4. - Prijs
4.1. De prijs in de onderhavige overeenkomst is vast, onder voorbehoud van een duidelijke materiële fout en van een prijsherziening die uitdrukkelijk in de overeenkomst is voorzien samen met de precieze
berekeningswijze ervan en die het gevolg is van een herziening van:
• de op de verplaatsing toegepaste wisselkoersen en/of;
• de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of;
• de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
De bedoelde wijzigingen kunnen tevens aanleiding geven tot een verlaging van de prijs.
De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
Zo de vergoeding 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de opdrachtgever de overeenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de opdrachtgever recht op onmiddellijke terugbetaling van al de
bedragen die hij aan de vervoerder heeft betaald.
Artikel 5. - Betaling
5.1. Geen enkele prestatie zal geleverd worden zonder dat een gedagtekende en ondertekende bestelbon naar de vervoerder teruggestuurd werd en een voorschot van 10 % betaald werd, met een minimum van 100
euro. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijk door de twee partijen aanvaarde schriftelijke overeenkomst, is het saldo betaalbaar uiterlijk
10 kalenderdagen vóór de datum van het vertrek. Indien de levering van de dienst plaatsvindt op minder dan 20 kalenderdagen vóór datum van het vertrek, is de volledige prijs onmiddellijk te betalen door de
opdrachtgever.
5.2. Alle facturen zijn betaalbaar in de kantoren van de vervoerder te Lommel.
5.3. Behoudens andersluidend en schriftelijk beding, zijn onze facturen contant betaalbaar.
5.4. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest verschuldigd van 12 %.
5.5. Niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere facturen, ongeacht de eerder toegekende betalingsfaciliteiten van al de andere facturen, onmiddellijk opeisbaar.
5.6. Bij niet-betaling om welke reden dan ook, behoudt de vervoerder zich het recht om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.
Indien de opdrachtgever in gebreke blijft een factuur te betalen en zijn achterstel minstens 100 euro bedraagt, worden nieuwe en toekomstige opdrachten geweigerd, en dit ongeacht en onverminderd de betaling
van het verschuldigde bedrag met inbegrip van de interesten en eventuele schadevergoedingen.
5.7. Bij niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen, of bij niet-nakoming door de vervoerder van zijn verplichtingen, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, aan de wederpartij
een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100 euro, onverminderd het recht van de schuldeiser om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs
van hogere werkelijk geleden schade.
5.8. De opdrachtgever, is hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de betaling van het verschuldigde bedrag met inbegrip van de interesten en eventuele schadevergoedingen.
Artikel 6. - Klachten
6.1. Klachten vóór de datum van vertrek moeten zo snel mogelijk (mondeling/schriftelijk) gemeld worden.
6.2. Klachten tijdens de uitvoering van de vervoerovereenkomst moeten zo snel mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier gemeld worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. De
begunstigde kan zich wenden tot de (vertegenwoordiger van) de vervoerder.
6.3. Werd de klacht niet bevredigend opgelost of kon onmogelijk een klacht geformuleerd worden, dan moet uiterlijk één maand na het einde van de vervoerovereenkomst bij de vervoerder per aangetekend schrijven
met ontvangstbewijs een klacht worden ingediend. Dit schrijven moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) bevatten.
6.4. Het indienen van klachten heeft geen invloed op de eisbaarheid van de bedragen welke uit andere oorzaken de vervoerder in rechte toekomen.
Artikel 7 - Annulatie
7.1. Bij annulatie door de opdrachtgever minder dan 30 kalenderdagen voor de datum van het vertrek, zal 100% van de betaling verschuldigd zijn. Bij annulatie van de bestelling door de opdrachtgever minder dan 100
kalenderdagen, zal 50 % verschuldigd zijn.
7.2. Bij annulatie door de vervoerder voor redenen die niet te wijten zijn aan de opdrachtgever, zal de opdrachtgever onmiddellijk een terugbetaling ontvangen. De opdrachtgever heeft eveneens recht op eenvergoeding bij de niet-uitvoering van de vervoerovereenkomst, behalve wanneer de niet-uitvoering het gevolg is van overmacht of van een vreemde oorzaak die niet te wijten is aan de vervoerder (bv. staking, lock-out,
oorlog, oproer, …). Deze opsomming is exemplatief en niet exhaustief.
Artikel 8. - Aansprakelijkheid van de vervoerder
8.1. De vervoerder verwerpt alle aansprakelijkheid in geval van een onderbreking van de uitvoering van de vervoerovereenkomst en/of een vertraging als gevolg van overmacht (bv. ongevallen, stakingen, mist, sneeuw,
overstromingen, wegenwerken, …). Deze opsomming is exemplatief en niet exhaustief. Eventuele bijkomende kosten voor vervoer en/of verblijf die kunnen voortvloeien uit een reisonderbreking en/of een
vertraging als gevolg van overmacht, zijn ten laste van de opdrachtgever.
8.2. Wanneer wegens onvoorziene omstandigheden zoals defect of panne, stakingen, ziekte van een chauffeur enz. de reis op de voorziene datum niet kan doorgaan, zal de autocaruitbater tot geen grotere vergoeding
kunnen gehouden zijn dan de terugbetaling van het eventueel betaalde voorschot.
8.3. De chauffeur is, onder gezag en volgens de instructies van zijn werkgever, vrij in het bepalen van de reisroute naar de te bereiken bestemming.
8.4. De chauffeur heeft, onder gezag van zijn werkgever het recht het traject onmiddellijk te onderbreken voor een door hem gekozen tijdspanne en eventueel langs de kortste weg naar de plaats van vertrek terug te
keren indien zijn instructies op de autocar door de reizigers niet worden opgevolgd of indien de houding of handelswijze van één of meerdere reizigers naar zijn oordeel gevaar opleveren voor de veiligheid van de
passagiers, aan de autocar schade wordt aangericht, enz..
8.5. Onze aansprakelijkheid m.b.t. de door ons verrichte vervoerprestaties wordt geregeld door de bepalingen van de wet van 25/08/1891 op de vervoersovereenkomst. Bij ongeval aan de reizigers, beschadiging of
verlies van bagage is onze aansprakelijkheid evenwel beperkt tot 24.790 euro voor letsel aan passagiers en tot 248 euro aan bagage.
Artikel 9. - Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
9.1. De passagier(s) is (zijn) gehouden zich bij het vertrek aan te melden op de plaats en op het tijdstip die voorzien werden in de overeenkomst. Bij niet-nakoming in hoofde van de passagier(s) om zich aan te melden op
de plaats en op het tijdstip die voorzien werden in de vervoerovereenkomst, is de vervoerder niet gehouden tot de terugbetaling van de betaalde bedragen, noch tot het verzekeren van een gelijkaardige verplaatsing
9.2. De passagier(s) dien(t)en zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en dien(t)en eveneens de normale omgangsvormen te respecteren. De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 15 september 1976
houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar, dienen door de passagiers nageleefd te worden.
9.3. Het is verboden te roken aan boord van het voertuig.
9.4. Indien het handelen of het nalaten door de passagier(s) tijdens de uitvoering van onderhavige vervoerovereenkomst een gevaar vormt voor de andere passagiers en/of resulteert in lichamelijke en/of morele schade
aan een werknemer/lasthebber/onderaannemer van de vervoerder en/of resulteert in materiële schade aan het (de) voertuig(en) en/of in andere materiële schade, heeft de bestuurder het recht om (in overleg met
de vervoerder), de verplaatsing te onderbreken gedurende de tijd die hij/zij nodig acht of om terug te keren naar de plaats van vertrek. De opdrachtgever is hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor deze schade.
Artikel 10. - Bagage (en/of reisgoed)
10.1. De vervoerder is aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van de bagage (en/of van het reisgoed) die (dat) zich bevindt in de laadruimte (of in een aanhangwagen) van het (de) voertuig(en), tenzij het bewijs
wordt geleverd dat de schade, het verlies of de diefstal het gevolg zijn van een vreemde oorzaak die niet te wijten is aan de vervoerder (bv. staking, lock-out, oorlog, oproer, … Deze opsomming is exemplatief en
niet exhaustief) of dat de vervoerder al het mogelijke heeft gedaan om schade, verlies of diefstal van de bagage (en/of van het reisgoed) te voorkomen of dat het onmogelijk was om schade, verlies of diefstal van
de bagage (en/of van het reisgoed) te voorkomen. De aansprakelijkheid voor de bagage (en/of van het reisgoed) is beperkt tot … euro/persoon.
10.2. Beschadigingen (bv. krassen) als gevolg van het in- en uitladen van de bagage (en/of van het reisgoed) kunnen niet ten laste worden gelegd van de vervoerder.
10.3. Fietsen en sportmaterieel (bv. golftas, duikmaterieel, …) vallen onder reisgoed en dienen vooraf aangemeld te worden.
10.4. De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van handbagage.
10.5. De (vertegenwoordiger van) de vervoerder behoudt zich het recht bagage (en/of reisgoed) te weigeren zonder het naamlabel (met voornaam, naam en adres van de eigenaar). De (vertegenwoordiger van) de
vervoerder behoudt zich het recht bagage (en/of reisgoed) te weigeren waarvan het gewicht, de grootte of de aard niet overeenkomen met de bepalingen van de bestelbon, alsook die gevaarlijk bevonden worden
voor de veiligheid van het vervoer. Een dergelijke weigering geeft geen aanleiding tot enige korting of terugbetaling van het betaalde bedrag.
10.6. Meer dan één stuk bagage en/of bagage met een gewicht van meer dan 25 kg/persoon kan door (de vertegenwoordiger van) de vervoerder geweigerd worden en kan aanleiding geven tot een kost van 1 euro/kg
overgewicht die zal gefactureerd worden.
Artikel 11. - Bevoegdheid en rechtspleging
11.1. De onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht en elk geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Hasselt.
11.2 Bovenstaande algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op onze website www.stafcars.be in pdf-bestand.
11.3. Onder “overmacht” wordt begrepen alle omstandigheden die zich voordoen na ondertekening van de overeenkomst en die zich buiten de macht en de wil om van Staf Cars NV voordoen, die deze als normaal
zorgvuldige en omzichtige contractpartij aldus onmogelijk kon vermijden.
11.4. Concreet wordt, zonder de algemeenheid ervan te beperken, onder voornoemde omstandigheden in het bijzonder begrepen: natuurkrachten, natuurrampen, industriële rampen, ongevallen, transportmoeilijkheden,
stakingen, latente defecten in materialen of elke andere oorzaak van de hier opgesomde aard of die buiten de macht en de wil ligt van Staf Cars NV handelend als normaal zorgvuldige en omzichtige contractpartij.
11.5. De contractpartijen zijn ontheven van hun verbintenissen wanneer de gedeeltelijke of gehele niet-nakoming ervan te wijten is aan omstandigheden die als overmacht kunnen beschouwd worden.
11.6. In elk geval er zich een omstandigheid van overmacht voordoet, meldt de betrokken contractpartij dit zo spoedig mogelijk aan de andere contractpartij, en in elk geval niet later dan zeven dagen nadat de betrokken
contractpartij kennis had of had moeten hebben van de betreffende omstandigheid.

JOBS: Autocarchauffeurs zijn onze ambassadeurs! JOBS: Autocarchauffeurs zijn onze ambassadeurs!